Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám e-mailové správy. Nájdete v nich informácie pre veterinárnych lekárov, o obsahoch aktuálnych čísiel veterinárskeho odborného časopisu Infovet, ponuky na odber časopisu Infovet. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, PSČ, telefón, IČO, DIČ a e-mailová adresa M&M vydavateľstvom, MVDr. Miroslav Petrík, K amfiteátru 8 08001 Prešov IČO: 33952311, (ďalej len „M&M) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania informácií o veterinárnych novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať na adrese infovet@infovet.sk.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať M&M na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je M&M vydavateľstvom, MVDr. Miroslav Petrík, K amfiteátru 8 08001 Prešov IČO: 33952311. M&M je možné kontaktovať:

  1. a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla organizácie
  2. b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním M&M tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.