Röntgenologické vyšetrenie hrudnej dutiny psa a mačky

Röntgenologické vyšetrenie je považované za rýchlu a málo invazívnu diagnostickú zobrazovaciu metódu rutinne používanú vo veterinárnej medicíne. V praxi malých zvierat röntgenologické vyšetrenie bežne využívame na vyšetrenie kostných štruktúr či orgánov hrudnej a brušnej dutiny. V každom prípade by sme mali o pacientovi najskôr získať dôkladné anamnestické údaje. Pred indikáciou a uskutočnením röntgenologického vyšetrenia je vždy potrebné vykonať dôkladné klinické vyšetrenie. Je nevyhnutné mať na zreteli individuálny klinický stav pacienta. Aj v akútnych stavoch sme schopní diagnostikovať prítomnosť napr. pneumothoraxu samotným klinickým vyšetrením a mali by sme stabilizovať pacienta pred röntgenologickou diagnostikou.
Röntgenologické vyšetrenie hrudnej dutiny je však považované za štandardnú diagnostickú metódu prvej voľby pri podozrení na intratorakálne ochorenie. Za účelom čo najpresnejšieho posúdenia je nevyhnutné zhotoviť veľmi kvalitné, správne centrované, kolimované a polohované röntgenogramy.

Za zlatý štandard vo veterinárnej medicíne sa považuje zhotovenie minimálne troch projekcií hrudnej dutiny, hlavne pri sledovaní a hodnotení metastatických a pľúcnych ochorení. Rutinná röntgenologická štúdia hrudníka zahŕňa pravú a ľavú latero-laterálnu projekciu a ventro-dorzálnu alebo dorzo-ventrálnu projekciu.
Dodržiavanie konzistentného, opakovateľného postupu na získanie röntgenogramov hrudníka v praxi zaručí, že kvalita röntgenogramov bude vždy diagnostická. Správna diagnóza nakoniec vedie k lepšiemu klinickému výsledku.
Vďaka pokroku v zobrazovacej technológii (digitálna röntgenológia) sú dnes chyby v technike pri zhotovovaní röntgenogramov menej časté, ak však nedodržíme princípy vhodnej kolimácie a adekvátneho polohovania, všetky vykonané röntgenologické štúdie môžu byť nediagnostické.

Najdôležitejšiu úlohu má pre nás poznanie anatómie a správneho polohovania, ako aj technika zhotovovania a kontrola kvality röntgenogramov. V oblasti kontroly kvality röntgenogramov postupujeme vždy podľa 4 základných krokov.

  1. Zhodnotíme, či bola dosiahnutá požadovaná technika zhotovenia projekcie a uistíme sa, že je na röntgenograme zahrnutá správna anatomická oblasť.
  2. Ak technika dosahuje štandardy kvality a je prítomná správna anatomická oblasť, skontrolujeme správnosť polohy pacienta.
  3. Pri dosiahnutí presnej laterálnej projekcie hrudnej dutiny psa alebo mačky sú hlavičky rebier v superimpozícii v priebehu celej hrudnej chrbtice. Pre presnú ventro-dorzálnu a dorzo-ventrálnu projekciu platí, že každý processus spinosus hrudných stavcov je zobrazený kolmo a má zreteľný kosoštvorcový alebo kvapkový tvar.
  4. Nakoniec určíme, či bola projekcia vykonaná na vrchole inspíria. Pri laterálnej projekcii kaudálny aspekt srdcovej siluety nie je v superimpozícii s bránicou, pri ventro-dorzálnej projekcii je kupola bránice rovnako separovaná od kaudálneho okraja srdcovej siluety (Mauragis a Berry, 2011).

V nasledujúcej sérii článkov budeme diskutovať rôzne röntgenologické projekcie a techniky zhotovovania kvalitných diagnostických röntgenogramov hrudnej dutiny a metódy merania veľkosti srdcovej siluety psa a mačky.

V ďalšom čísle časopisu sa následne budeme venovať röntgenologickej problematike tzv. pľúcnych vzorov.

doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Univerzitná veterinárna nemocnica,
Klinika malých zvierat, Komenského 73, 041 81 Košice
odborný garant témy

 

Viac sa dočítate v časopise Infovet č.2/2022