Dovoľujeme si Vám ponúknuť na predaj vybrané tituly z odbornej literatúry

 

 kniha2 CHOROBY HOVÄDZIEHO DOBYTKA
Autor publikácie: prof. MVDr. Gabriel Kováč a kol.. 2001
Formát: A4, tvrdá obálka, šitá väzba, 874 strán
Cena: 50,-€ s DPH + poštovné vypredaná

Knižná publikácia spracovaná v intenciách súčasných celosvetových trendoch, to jest druhového ponímania danej problematiky. Jednotlivé kapitoly sú zostavené na systémovom princípe, s následnosťou chorobných jednotiek a zachovaním metodického postupu z pohľadu klinickej propedeutiky a diagnostiky. Choroby hovädzieho dobytka sú rozpracované v 27 kapitolách.

  CHOROBY HYDINY A EXOTICKÝCH VTÁKOV
Autor publikácie: doc. MVDr. Ján Jantošovič a kol.. 1998
Formát: B5, tvrdá obálka, šitá väzba, 520 strán
Pôvodná cena: 18,-€ s DPH + poštovnézľava – cena 5,-€ s DPH
V knižnej publikácii je spracovaná etiopatogenéza, klinická symptomatológia, patologicko-morfologické zmeny, terapia a prevencia jednotlivých chorôb hydiny na podklade teoretických a praktických poznatkov domácich a zahraničných odborníkov a dlhoročných skúseností autorského kolektívu. Stručne spracované aj najčastejšie choroby exotických vtákov. Kniha slúži predovšetkým pre potreby výchovy študentov všeobecného lekárstva . hygieny potravín a postgraduálneho vzdelávania.
  NEUROLOGICKÁ PROPEDEUTIKA v praxi malých zvierat
Autor publikácie: Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD. †
rok vydania: 1998,  74 strán
Cena: 4,-€ s DPH + poštovné – predaj posledných kusov

Je to odborná pomôcka pre veterinárneho lekára a študenta veterinárnej medicíny , ktorá ponúka ucelený pohľad na problematiku, diagnostiku , klinický obraz a z časti anatómiu, fyziológiu a patofyziológiu v rámci neurológie.   Obrazová príloha obsahuje najpotrebnejšie anatomické informácie nervových dráh použitých zo životného diela Prof. MVDr. Petra Popeska, DrSc. s láskavým súhlasom jeho rodiny.
  ALERGICKÉ OCHORENIA KOŽE PSOV A MAČIEK
Autor publikácie: MVDr. Pavol Chandoga, PhD. †
rok vydania: 1999,  64 strán
Cena: 4,-€ s DPH + poštovné – predaj posledných kusov
Je to praktická príručka, ktorá vznikla na podnet narastajúceho počtu alergických ochorení psov a mačiek a taktiež na podnet, vychádzajúci z polyetiologického charakteru ochorenia, ktorý výrazne sťažuje diagnostiku a núti sa zodpovedne zamýšľať nad účinnou terapiou. Autor skĺbil viacročné praktické skúsenosti s teoretickými poznatkami o týchto ochoreniach a ponúka ich verbálnou a vizuálno-názornou formou veterinárnym lekárom a študentom veterinárnej medicíny.
kniha1 ZÁKLADY RÖNTGENOLOGICKEJ DIAGNOSTIKY ZVIERAT
Autor publikácie: prof. MVDr. Valent Ledecký a kol.. 2007
Formát: A4, 140 strán, tvrdá obálka, šitá väzba
Cena: 25,-€ s DPH + poštovné –  posledné 3 kusy Kolektív autorov pod vedením Prof. MVDr. V. Ledeckého, CSc. z Kliniky malých zvierat na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach vydal knižnú publikáciu s názvom „Základy röntgenologickej diagnostiky zvierat“. Tento typ publikácie je prvý tohto druhu a zamerania v Slovenskej republike a rozširuje písomníctvo v oblasti zobrazovacej diagnostiky používanej u zvierat. Aj keď publikácia má názov „Základy röntgenologickej diagnostiky zvierat“, čitateľ v nej nájde aj použitie ďalších zobrazovacích diagnostík a to hlavne USG, MRI a CT. Toto je spracované na úrovni základného princípu použitia z hľadiska technického, ale sú aj postupy a USG vyšetrenia, hlavne brušnej dutiny malých zvierat, echokardiografia, vyšetrenie oka, vyšetrenie šliach flexorov koní. Publikácia je celkovo napísaná na 138 stranách a vytlačená na veľmi kvalitnom kriedovom papieri, čo zvýrazňuje kvalitu veľkého množstva röntgenogramov. Hlavné zameranie autorov je na malé zvieratá, ale je kapitola röntgenologického vyšetrenia na pohybovom aparáte u koní a hovädzieho dobytka ako aj popis diagnostiky sípavky u ošípaných. Pre čitateľa bude asi prekvapujúce, že túto odbornú monografiu spracovalo viacero spolupracovníkov Prof. Ledeckého. Ale po preštudovaní pochopí, že sa jedná o špecialistov z oblasti stomatológie, ortopédie, neurochirurgie, klasického röntgenológa a ortopéda koní. Títo pracovníci pri písaní jednotlivých špeciálnych kapitol využili svoje dlhoročné skúsenosti s týmito diagnostickými metódami pri klinickom vyšetrení zvierat. Monografia je rozdelená do dvoch základných kapitol:
I. Všeobecná časť, ktorá podáva informácie o vzniku röntgenového žiarenia, popisuje nové typy röntgenových prístrojov, použitie rôznych druhov kaziet a filmov, ako aj zhotovovaniu röntgenogramov, najčastejšie chyby spojené s týmto druhom diagnostiky. V závere tejto kapitoly, ktorá má celkovo 29 podkapitol sa opisuje klinické využitie kontrastných látok v diagnostike.
II. Špeciálna časť má celkom 11 podkapitol. Táto časť je zameraná na röntgenologickú diagnostiku chorôb kostí a kĺbov. Pomerne detailne sú popísané aj vývojové ochorenia ako sú dysplázia bedrového a lakťového kĺbu. Veľmi detailne je tiež spracovaná problematika röntgenológie hlavy u psov, mačiek a koní. V ďalších subkapitolách sú uvedené metódy vyšetrenia a popis veľkého množstva röntgenogramov s pozitívnymi diagnostickými nálezmi na chrbtici včítane myelografie, hrudnej dutiny, orgánov dutiny brušnej – zažívacieho, močového a reprodukčného aparátu. Subkapitola 2. 9. obsahuje najčastejšie röntgenologické vyšetrenie využívané u koní, hovädzieho dobytka a ošípaných. Každá kapitola je doplnená röntgenogramami s popisom patologických názvov. Publikácia „Základy röntgenologickej diagnostiky zvierat“ si zaslúži pozornosť nielen študentov veterinárskej medicíny, ale aj praktických veterinárnych lekárov s dennou röntgenologickou praxou, hlavne pre tých, ktorí nedokážu v plnom rozsahu čítať zahraničné knižné publikácie rovnakého zamerania.
Táto publikácia je veľkým prínosom v zobrazovacej diagnostike, hlavne malých zvierat a nemala by chýbať v žiadnej knižnici praktického veterinárneho lekára, pretože je dobrou pomôckou v každodennej činnosti.

Objednávky prijímame cez objednávkový formulár v rubrike Objednávka knih