Vážení prispievatelia!

Vašu spoluprácu si vážime a veríme, že sa uverejnením svojej práce v našom periodiku prezentujete pred svojimi kolegami a potvrdzujete tým svoju odbornosť, či špecializáciu. Ďakujem za odborné články, ktoré pomáhajú naším čitateľom – veterinárnym lekárom a študentom v ich kontinuálnej edukácii.
Obraciame sa na Vás s požiadavkou, aby ste Vaše príspevky zasielali v navrhovanej úprave a s určitým predstihom. Uverejňujeme len originálne odborné texty, ktoré doteraz neboli uverejnené v iných časopisoch.

Články akceptujeme v nasledujúcej úprave:
1. RUKOPIS: Text zasielajte e-mailom v textovom editore Microsoft Word na adresu: infovet@infovet.sk

2. NÁZOV PRÁCE: má byť výstižný, nepresahujúci dva riadky, uvádzajte aj anglický názov. Mená autorov prosím so všetkými titulmi. Celé krstné meno. Jednotliví autori sú oddelení čiarkou. Pod autormi uvádzajte pracovisko a adresu pracoviska autorov. Ak autori majú rôzne pracoviská, uveďte ich všetky s označením čísla v hornom koeficiente za menom autora a pred názvom jeho pracoviska.
napr: Prof. MVDr. Eva F….., PhD.1; MVDr. Jana P……., PhD.2. Doc.Ing. Karol M…….., DrSc.3;
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie;
1 Klinika malých zvierat; 2 Katedra mikrobiológie a imunológie; 3 Katedra chémie, biochémie a biofyziky;
Komenského 73, 041 81 Košice

3. SÚHRN je uvedený hneď za názvom. Súhrn uvádzajte aj v anglickom jazyku. Za súhrnom nasledujú kľúčové slová aj v anglickom jazyku.

4. ČLENENIE PRÍSPEVKOV: Experimentálne práce budú mať nasledovné členenie: Súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metodiku, výsledky, diskusia, záver a literatúra.
Prehľadné práce budú mať: Súhrn, úvod , ďalšie členenie je tvorené podnadpismi podľa zváženia autora na základe hodnotenej problematiky. Za tým nasleduje literatúra.
Kazuistika (prípadová štúdia) bude mať na konci názvu za spojovníkom doplnok – Kazuistika. Ďalšie členenie obsahuje: Súhrn, kľúčové slová, úvod, anamnézu, vlastné klinické sledovanie , diagnostiku, suspektnú alebo konečnú diagnózu, terapiu, diskusiu a literatúru.

5. PRÍLOHY: Text k obrázkom a fotografiám píšte na nový list alebo na koniec článku. Je nutné uviesť autora fotografie s očíslovaním obrázku. Všetky prílohy musia byť kontrastné. Pri mikroskopických obrázkoch je potrebné uviesť opis, zväčšenie a spôsob farbenia. V texte označte miesto najvhodnejšieho vloženia obrázku a to takto: (Obr.č.X). Média a všetky prílohy redakcia vracia autorom len na požiadanie. Obrázky, grafy, fotografie, príp.diapozitívy posielajte v jednom vyhotovení, originálne, prípadne so súhlasom autora. Digitálne obrázky zasielate v čo najvyššom rozlíšení, nie len ich náhľady, pre ich kvalitné zobrazenie v tlačovej forme! Prosím posielať fotky a obrázky zvlášť (vo formáte.jpeg) a nie len vložene do wordu, čím sa znižuje ich kvalita pre tlač!!!

6. CITÁCIA INÝCH AUTOROV V TEXTE: Mená autorov sú písané v kurzíve. Ak jeden problém je citovaný viacerými autormi, tak ich uvedieme v poradí od najstaršej práce po novšiu. Napr. (Bucová, 2001; Crivellatto a Rihati, 2010; Dabous a kol., 2013).

7. LITERATÚRA: Článok v časopise: Watson P. Pancreatitis in dogs and cats: definitions and pathophysiology. In Journal of Small Animal Practice, 56, 2015, p:3–12.
Citácia časti monografie: Hazlerigg D, Simonneaux V. Seasonal Regulation of Reproduction in Mammals. In Plant , Zeleznik. Knobil and Neill’s Physiology of Reproduction (Fourth Edition), Academic Press, 2015, p:1575-1604.
Zdroj z internetu: Prvá časť ako: článok v časopise a potom nasleduje: Dostupné na internete : http: // ……….

8. Za príspevkom uvádzajte korešpondenčnú adresu prvého autora a telefónne číslo.

9. Uzávierky čísiel v roku 2020:

  • 1/2020       29.02.2020………..expedícia časopisu: do 15.03.2020
  • 2/2019       15.04.2020………..expedícia časopisu: do 15.05.2020
  • 3/2019       10.06.2020………..expedícia časopisu: do 20.06.2020
  • 4/2019       15.09.2020………..expedícia časopisu: do 30.09.2020
  • 5/2019       20.10.2020………..expedícia časopisu: do 16.11.2020
  • 6/2019       15.11.2020………..expedícia časopisu: do 10.12.2020

Veríme, že pochopíte naše požiadavky.

Želáme Vám veľa úspechov!

Redakcia časopisu INFOVET.
MVDr. Miroslav Petrík
mobil: 0905 341 107;
e-mail: infovet@infovet.sk