Vážení prispievatelia!

Vážení prispievatelia!

Vašu spoluprácu si vážime a veríme, že sa uverejnením svojej práce v našom periodiku INFOVET prezentujete pred svojimi kolegami a potvrdzujete tým svoju odbornosť, či špecializáciu. Ďakujem za odborné články, ktoré pomáhajú naším čitateľom – veterinárnym lekárom a študentom v ich kontinuálnej edukácii.

Prispievateľ – prvý autor článku dostáva zdarma aktuálny ročník časopisu. Uverejnené články sú honorované.

Obraciame sa na Vás s požiadavkou, aby ste Vaše príspevky zasielali v navrhovanej úprave a s určitým predstihom. Uverejňujeme len originálne odborné texty, ktoré doteraz neboli uverejnené v iných časopisoch.

Články akceptujeme v nasledujúcej úprave:

 1. RUKOPIS: Text zasielajte e-mailom v textovom editore Microsoft Word písmom Times New Roman, veľkosťou 12 a riadkovaním 1 na adresu: infovet@infovet.sk
 2. NÁZOV PRÁCE: má byť výstižný, nepresahujúci dva riadky, uvádzajte aj anglický názov. Mená autorov prosím so všetkými titulmi. Celé krstné meno. Jednotliví autori sú oddelení čiarkou. Pod autormi uvádzajte pracovisko a adresu pracoviska autorov. Ak autori majú rôzne pracoviská, uveďte ich všetky s označením čísla v hornom koeficiente za menom autora a pred názvom jeho pracoviska.
  napr: Prof. MVDr. Eva F….., PhD.1; MVDr. Jana P……., PhD.2. Doc.Ing. Karol M…….., DrSc.3;
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach;
  1Klinika malých zvierat;
  2Katedra mikrobiológie a imunológie;
  3 Katedra chémie, biochémie a biofyziky;
  Komenského 73, 041 81 Košice
 3. SÚHRN je uvedený hneď za názvom. Súhrn uvádzajte aj v anglickom jazyku s označením „Summary“. Za súhrnom nasledujú kľúčové slová aj v anglickom jazyku.
 4. ČLENENIE PRÍSPEVKOV:
  Experimentálne práce budú mať nasledovné členenie: Súhrn, Kľúčové slová, Summary, Keywords, Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, Diskusia, Záver a Literatúra.
  Prehľadné práce budú mať: Súhrn, Kľúčové slová, Summary, Keywords,  Úvod , ďalšie členenie je tvorené podnadpismi podľa zváženia autora na základe hodnotenej problematiky. a Záver. Za tým nasleduje Literatúra.
  Kazuistika (prípadová štúdia) bude mať na konci názvu za spojovníkom doplnok – Kazuistika/Klinický prípad.. Ďalšie členenie obsahuje: Súhrn, Kľúčové slová, Summary, Keywords Úvod, Anamnéza, vlastné klinické sledovanie , Diagnostika, Diagnóza, Terapia, Diskusia, Záver a Literatúra.
 5. PRÍLOHY: Text k obrázkom a fotografiám píšte na nový list alebo na koniec článku. Je nutné uviesť autora fotografie s očíslovaním obrázka. Každý obrázok/ultrasonogram/röntgenogram musí byť detailne odborne opísaný s vyznačením nepravidelnosti formou šípok, písmen alebo symbolov. Všetky prílohy musia byť kontrastné. Pri histologických obrázkoch je potrebné uviesť odborný opis s označením nepravidelnosti, zväčšenie a spôsob farbenia. V texte označte miesto najvhodnejšieho vloženia obrázku a to takto: (Obr.č.X). Na konci príloh (graf, tabuľka, obrázok) uveďte zdroj. Média a všetky prílohy redakcia vracia autorom len na požiadanie. Obrázky, grafy, fotografie, príp. diapozitívy posielajte v jednom vyhotovení, originálne, prípadne so súhlasom autora. Digitálne obrázky zasielate v čo najvyššom rozlíšení, nie len ich náhľady, pre ich kvalitné zobrazenie v tlačovej forme! Prosím posielať fotky a obrázky zvlášť (vo formáte.jpeg) a nie len vložené do wordu, čím sa znižuje ich kvalita pre tlač!!!
 6. CITÁCIA INÝCH AUTOROV V TEXTE: Mená autorov a rok vydania sú písané v kurzíve. Ak jeden problém je citovaný viacerými autormi, tak ich uvedieme v poradí od najstaršej práce po novšiu. Napr. (Bucová, 2001; Crivellatto a Rihati, 2010; Dabous a kol., 2013).
 7. LITERATÚRA:
  Článok v časopise: Watson P. Pancreatitis in dogs and cats: definitions and pathophysiology. Journal of Small Animal Practice 2015, 56(3):3 – 12.
  Článok v časopise s viacerými autormi: Pri väčšom počte autorov v jednom článku, môže autor príspevku ich skrátiť tak, že za tretím autorom sa napíše „et al.“ pri anglickom a „a kol.“ pri slovenskom texte.
  Citácia časti monografie: Hazlerigg D, Simonneaux V. Seasonal Regulation of Reproduction in Mammals. In Plant , Zeleznik. Knobil and Neill’s Physiology of Reproduction (Fourth Edition), Academic Press, 2015, p:1575 – 1604.
  Zdroj z internetu: Prvá časť ako: článok v časopise a potom nasleduje: Dostupné na internete : http: // …
 8. Za príspevkom uvádzajte korešpondenčnú adresu prvého autora a e-mailovú adresu
 9. Zaslané príspevky sú posúdené redakčnou radou, či vyhovujú všetkým požiadavkám na uverejnenie.
 10. Príspevok, ktorý vyhovuje požiadavkám po formálnej stránke, je zaslaný oponentom na odborné posúdenie.
 11. Autor je oboznámený s výsledkom oponentského posudku do 1 mesiaca. Po oponentúre sú články zasielané na korekciu autorovi. Autor musí vykonať opravy v príspevku do 7. dní od doručenia oponentské posudku. Autormi opravený rukopis je nasledovne opätovne odoslaný oponentovi na 2. korektúru.
 12. Konečná verzia príspevku je zaslaná korešpondujúcemu autorovi na autorizáciu.
 13. Príspevky, ktoré nezodpovedajú po odbornej a obsahovej stránke požiadavkám časopisu, môžu byť redakciou zamietnuté.
 14. Uzávierky čísiel v roku 2022:
 • 1/2022:       31.01.2022             expedícia časopisu: do 28.02.2022
 • 2/2022:       31.03.2022            expedícia časopisu: do 30.04.2022
 • 3/2022:       31.05.2022            expedícia časopisu: do 30.06.2022
 • 4/2022:       31.07.2022            expedícia časopisu: do 30.08.2022
 • 5/2022:       30.09.2022           expedícia časopisu: do 30.10.2022
 • 6/2022:       30.11.2022            expedícia časopisu: do 30.12.2022

Veríme, že príjmete naše požiadavky.

Želáme Vám veľa úspechov!

Redakcia časopisu INFOVET.
MVDr. Miroslav Petrík
mobil: 0911 047 727 ; 0905 341 107
e-mail: infovet@infovet.sk