Akademik Ján Hovorka patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej veterinárskej medicíny, vedy a vysokého školstva na Slovensku. Je zakladateľom a prvým rektorom Vysokej školy veterinárskej v Košiciach a tiež zakladateľom Helmintologického laboratória SAV v Košiciach.

Akademik Ján Hovorka sa narodil dňa 9.2.1914 vo Zvolene v rodine malého živnostníka. Základnú školu ako aj gymnázium navštevoval v rodnom meste, kde v júni 1932 maturoval. Po maturite sa zapísal na Vysokú školu zverolekársku v Brne, ktorú ukončil s udelením titulu doktor veterinárnej medicíny dňa 17.6.1939.

Počas vysokoškolského štúdia pracoval ako demonštrátor na Ústave patológie u profesora J.Macka, neskôr na Pôrodníckej klinike u prof. Dr. E.Přibila. Svoju dizertáciu z problematiky včasnej diagnostiky kráv „Štúdium manoilovovej reakcie na graviditu“ spracoval na Pôrodníckej klinike. V konkurze jeho dizertácia bola odmenená cenou prof. Dr. Ševčíka a naviac aj dvojmesačným študijným pobytom v Juhoslávii (1936,1937).

Na základnú vojenskú službu nastúpil 1.3.1939 do školy pre dôstojníkov v zálohe do Pardubíc, po rozdelení republiky po obsadení Čiech a Moravy nemeckým vojskom bol odvelený do Bratislavy na Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky, kde sa podieľal na zabezpečovaní prípravy veterinárnych lekárov –  dôstojníkov v zálohe pod velením pplk. Dr. M. Ferjenčíka.

V roku 1942 so súhlasom ministra národnej obrany bol angažovaný do pedagogického procesu  veterinárskych disciplín na Slovenskej vysokej škole technickej v odbore poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva, kde založil Ústav anatómie a fyziológie zvierat.

V roku 1943 vydal vlastným nákladom učebnicu „Podkúvanie koní a hovädzieho dobytka“, ktorú používali aj študenti veterinárnej medicíny. V roku 1944 na vlastnú žiadosť odchádza zo služieb slovenskej armády do rezortu školstva a v tom istom roku mu bol priznaný titul mimoriadneho profesora.

Slovenská národná rada vychádzajúc z reálnych potrieb poľnohospodárskej výroby svojím rozhodnutím zo dňa 25.4.1946 zrušila SVŠT v Bratislave odbor poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva a konštituovala Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach, kam v júli 1946 prichádza aj prof. Dr. Hovorka, prvý vysokoškolský pedagóg a s prof. Kriškom buduje aj ním už založený Ústav anatómie, fyziológie a patológie domácich zvierat. Dňa 23.11.1946, za prítomnosti povereníka školstva Laca Novomeského, bol zvolený za dekana odboru poľnohospodárskeho inžinierstva prof. Dr. Hovorka a menovaný od 1.12.1946.

Dňa 19. júla 1949 výnosom Povereníctva školstva bol ustanovený Prípravný výbor pre založenie Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach a za jeho predsedu bol menovaný prof. Hovorka. Veľmi dôležitou úlohou „Prípravného výboru“ a jeho predsedu bolo umiestnenie vysokej školy.

Akademik Hovorka v roku 1998 na to spomína takto: „Jediný a vynikajúci objekt pre účely školy bol uzavretý areál komplexu budov, obsadený Nápravno-výchovným zariadením Povereníctva spravodlivosti. Bol umiestnený na severnom okraji mesta, na ploche 20 ha, v zdravom a zeleňou zabezpečenom prostredí. V ňom bola rezerva pre ďalšiu výstavbu školy. Môj návrh na dôstojnejšie využitie tohto komplexu bol s plným porozumením politických orgánov odsúhlasený. Rezort Povereníctva spravodlivosti tieto objekty odovzdal novozaloženej VŠV dňa 8.11.1949. Pavilónový systém bol po patričnej adaptácii veľmi vhodný pre účely pedagogickej a vedecko-výskumnej práce vysokej školy“.

Dňa 30.9.1949 sa konali prijímacie pohovory na Rektoráte VŠV v Košiciach a zápis sa uskutočnil 3.10.1949. Zapísalo sa 105 študentov, z nich dňa 23.10.1954 promovalo 62 absolventov.

Bola to najmä jeho zásluha, že  už  5. októbra 1949 začala výučba jeho prednáškou z biológie v posluchárni Lekárskej fakulty univerzity Komenského spoločne s poslucháčmi prvého ročníka medicíny. Bola to jeho osobnosť, ktorá z funkcie povereného rektora zapálila u študentov, zamestnancov a učiteľov nadšenie prekonať všetky prekážky spojené s budovaním školy. Akademik Hovorka v rokoch 1949 – 1952 a položil pevné základy školy.

Vládnym nariadením z roku 1952 bola zrušená samostatnosť oboch vysokých škôl veterinárskych v Košiciach aj v Brne a ako fakulty boli pripojené k vysokým školám poľnohospodárskym v Nitre a v Brne. Zásluhou prof. Hovorku nepostihlo školu presídlenie do Nitry. Prof. Hovorka bol zvolený od roku 1950 do Správy Slovenskej akadémie vied a umení, v rámci ktorej zriadil Kabinet veterinárskej medicíny. V prvých mesiacoch roka 1953 prešiel ako interný pracovník do formujúcej sa Slovenskej akadémie vied za riaditeľa helmintologického laboratória. O dva roky neskôr sa stal riaditeľom Helmintologického ústavu SAV v Košiciach.

V roku 1953 bol zvolený za člena korešpondenta SAV, v roku 1962 ČSAV, v roku 1964 za akademika SAV a v roku 1977 za akademika ČSAV. V rokoch 1962 – 65 bol členom predsedníctva SAV a v rokoch 1962 – 1975 bol poverený vybudovaním Východoslovenskej vedecko-výskumnej základne SAV. V rámci ČSAV bol členom medzinárodných vedeckých komisií, kolégií, v rokoch 1970 -1982 vykonával významnú funkciu predsedu Programu VI. Štátneho plánu základného výskumu „Človek a biosféra“. Doktorskú dizertáciu obhájil v roku 1961 v Prahe.

Akademik Hovorka má veľkú zásluhu v oblasti výchovy vedeckých špecialistov. Pod jeho vedením bolo spracovaných 7 doktorských dizertácií a vyše 70 ašpirantov získalo hodnosť CSc.

Akademik Hovorka bol zakladateľom slovenskej vysokoškolskej parazitológie a organizátorom parazitologického výskumu. Hlavným ťažiskom jeho výskumu bola hemilmintológia. Bol dlhoročným predsedom parazitologickej spoločnosti pri ČSAV.

Veľmi plodná a rozsiahla je aj publikačná činnosť jubilanta, ktorú predstavuje celý rad monografií, učebných textov, vyše 300 vedeckých prác, ktoré publikoval v domácich i zahraničných časopisoch.

Jeho mnohostranná vedecko-výskumná, pedagogická a organizátorský práca bola ocenená udelením najvyšších štátnych a rezortných vyznamenaní, cien, čestných titulov, medailí, čestných členstiev vo vedeckých spoločnostiach doma i v zahraničí.

Dňa 11.4.1996 bola pri príležitosti 50. výročia vzniku Agronomickej fakulty VŠP v Nitre akademikovi Hovorkovi udelená hodnosť – doctor honoris causa – poľnohospodárskych a lesníckych vied, prvému dekanovi odboru poľnohospodárskeho inžinierstva VŠPLI v Košiciach.

Akademik Hovorka zomrel po zákernej chorobe dňa 15. novembra 2001 v Košiciach vo veku nedožitých 88 rokov.

 

  1. Jantošovič J: Akademik Ján Hovorka – 85 ročný, Infovet č.1/1999, VI. ročník, str.: 31-33
  2. Pleva J.,Turek P., Nagy J., Máté D. – V podvečer 70. výročia založenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, Infovet č. 2/2019, XXVI. ročník,  str.85-88