Využitie ultrasonografického vyšewtrenia v praxi malých zvierat 1. časť

Dátum: 11.6.2004
Miesto: UVL, Katedra patologickej anatómie, Košice
Odborní garanti: Doc. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD., Doc. MVDr. Igor Valocký, PhD., MVDr.Milan Švihran
Vložné: 700,- Sk
Bodové ohodnotenie: KVL SR: 30 bodov.

 

PROGRAM:

Princípy ultasonografie
Ultrasonografia pôrodu a puerpéria súk
Ultrasonografická biometria gravidity súk
Možnosti ultasonografie v patológii reprodukčného aparátu súk
Ultrasonografia obličiek, močového mechúra a prostaty

 

INFORMÁCIA O AKCII

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sonografia je dôležitou neinvazívnou zobrazovacou technikou pre určenie správnej diagnózy a postupne sa stáva neoddeliteľnou súčasťou praxi veterinárnych lekárov .

Vďaka spoločnosti WEGA MS spol. s r.o. a redakcii časopisu Infovet sa mohol uskutočniť USG seminár , ktorý sa konal 11.6.2004 v priestoroch UVL Košice pod vedením odborníkov v tejto oblasti. Tohto podujatia sa zúčastnilo 46 veterinárnych lekárov , ktorých privítal organizátor MVDr. Miroslav Petrík a za spoločnosť WEGA MS s.r.o. Rastislav Krieger a Anton Fiala.

Prvou témou podujatia bol: „Úvod do sonografie a princípy USG“, ktoré predniesol Doc. MVDr.Hajurka PhD. Ďalšiu tému: „Ultrasonografická biometria gravidity súk“ predniesol Doc. MVDr. Igor Valocký, PhD.

Po tejto teoretickej časti sa účastníci semináru presunuli k pripraveným sonografom a gravidným sukám, kde prakticky mohli vyskúšať prácu s USG prístrojmi pod odborným vedením oboch prednášajúcich.

Po krátkej pauze a občerstvení pokračoval v prednáške pán Doc. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD., na tému: „Ultrasonografia pôrodu a puerpéria súk“ a pán Doc. MVDr. Igor Valocký, PhD., na tému : „Možnosti ultasonografie v patológii reprodukčného aparátu súk“.

Po teoretickej časti opäť nasedovala praktická demonštrácia pod vedením prednášateľov.

Záverečnú teoretickú časť predniesol MVDr.Milan Švihran v oblasti „Ultrasonografia obličiek, močového mechúra a prostaty“ a viedol praktickú časť so zvieratami nadväzujúcu na odprednášanú tému. Nasledovala diskusia , účastníci pracovali s veľkým záujmom na štyroch USG prístrojoch.

MVDr. Zubrický Pavol

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA