workshop2013

TTA a Tight rope ako metódy terapie ruptúry predného skríženého väzu v kolennom kĺbe u psov (RLCC)

Dátum:27.05.2013
Organizátor: M&M vydavateľstvo
Odborný garant: Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., MVDr. Marián Hluchý, PhD.
Počet účastníkov: maximálne 16 veterinárnych lekárov.
Workshop bude bodovo ohodnotený KVL SR.
Cena workshopu: 220,- Euro. Cena je záväzná po prihlásení, aj napriek tomu, že sa veterinárny lekár nezúčastní, ak neurobí stornovanie do 20.05.2013.
Uzávierka: 20.05.2013

 

PROGRAM:

7:45 – 8:00 hod. – Prezentácia
8:00 – 8:30 hod. – Súčasné poznatky o etiológii a patogenéze RLCC
8:30 – 9:00 hod. – Inštrumentárium a postup pri použití TTA metódy pri RLCC
9:00 – 12:00 hod. – Videofilm a realizácia prakt. prevedenie TTA metódy frekventanmi na modeloch
12:00 – 12:30 hod. – Komplikácie pri použití TTA metódy a možnosti ich riešenia
12:30 – 13:00 hod. – Obedňajšia prestávka
13:00 – 13:30 hod. – Extraartikulárna stabilizácia RLCC – výhody, nevýhody chyby a komplikácie
13:30 – 16:00 hod. – Videofilm a praktické prevedenie Tight – rope metódy pri RLCC
16:00 hod. – Záver seminára

 

INFORMÁCIA O AKCII

Dňa 27.5.2013 sa záujemcovia o ortopédiu stretli znova v Prešove na workshope organizovanom M&M vydavateľstvom. Témou bola frekventovaná problematika ruptúry predného skríženého väzu a jej terapia.

Odborným garantom boli Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. a MVDr. Marián Hluchý, PhD.

2013 05 27 INFO TTAWorkshopu sa zúčastnilo 12 veterinárnych lekárov, ktorí pracovali pri 4 operačných stoloch. V doobedňajších hodinách sa účastníci oboznámili so súčasnými poznatkami o etiológii a patogenéze ruptúry predného skríženého väzu(ruptura ligamentum crutiatum craniale – RLCC). Po obsiahlom, ale potrebnom úvode sme sa mohli oboznámiť s inštrumentáriom a postupom pri použití TTA metódy pri RLCC. Dlhodobejšia príprava , najmä meranie a výber správnych súčastí pri TTA metóde,sú nevyhnutné pre zvládnutie tejto techniky. Po pozretí si videofilmu nasledovalo praktické prevedenie TTA metódy frekventatami na kadáveroch psov. Všetky operačné stoly boli plne technicky vybavené potrebným inštrumentáriom. Chcem touto cestou poďakovať zástupcom spoločnosti HSC Medical, s.r.o. za dodanie tohto inštrumentária.

Po vlastnej realizácii sme sa oboznámili s komplikáciami pri použití TTA metódy a možnosti ich riešenia.

Po krátkej obedňajšej prestávke, sme pokračovali v 2.časti odbornou problematikou extraartikulárnej stabilizácie RLCC a to výhodami,nevýhodami,chybami a komplikáciami. Ako jednu z techník sme vybrali Tight-rope metódy pri RLCC. Za technické vybavenie pri tejto technike chcem poďakovať aj zástupcom spoločnosti Medilas, s.r.o..Po zhliadnutí videofilmu sme pristúpili ku praktickému prevedeniu tejto sľubnej techniky. V závere sme využili možnosť pýtať sa odborných garantov na ich skúsenosti v riešení tejto frekventovanej ortopedickej komplikácie u psov.

Naše poďakovanie patrí odborným garantom za profesionálny prístup, poskytovateľovi priestoru za ochotu a účastníkom za prejavenú dôveru a disciplinovanosť pri zvládaní tak náročného programu workshopu.

MVDr. Miroslav Petrík, redakcia časopisu INFOVET