Oftalmologický seminár s praktickou časťou

Dátum: 4.6.2005
Miesto konania: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Klinika chirurgie, ortopédie a röntgenológie, Košice
Odborní garanti: MVDr. Trbolová Alexandra, PhD, Prof. MVDr. Ledecký Valent, CSc.
Maximálny počet záujemcov: 10
Cena kurzu: 2 000,-Sk. V cene je zborník prednášok, občerstvenie a obed.
Bodové ohodnotenie: KVL SR – 80 bodov

 

 

PROGRAM SEMINÁRA:

Anatómia a fyziológia rohovky
Klinické vyšetrenie rohovky
Špeciálne vyšetrovacie metódy na rohovke keratitis sicca – etiológia, symptómy, terapia u psov a mačiek
Diagnóza a terapia KCS u psa a mačky
Nezápalové ochorenia rohovky u psov
 Keratitis superficialis u psov a mačiek
Ulcus corneae – etiológia, symptómy a terapia

 

PRAKTICKÁ ČASŤ

Základné inštrumentárium potrebné k zákroku na rohovke
Celková anestézia u psov a mačiek pri operácii na rohovke
Povrchová keratektómia (pri vrede boxerov a pri debridmente rohovky) – anestézia, dezinfekcia, fixácia očného bulbu, manipulácia s inštrumentami, zákrok = 30 minút
Hlboký vred rohovky – vytvorenie konjunktiválneho flapu = 60 minút
 Prekrytie rohovky pri vredoch a po traume

 

INFORMÁCIA O AKCII

infovet _ophtal 1Pre mimoriadny veľký záujem o účasť na odbornom oftalmologickom seminári spojenom s praktickou časťou bol organizátor M&M vydavateľstvo nútený zorganizovať 2 samostatné semináre, aby uspokojil všetkých 30 záujemcov v dňoch 4.6. a 11.6.2005. Odbornými garantami tohto vydareného podujatia boli Prof.MVDr.V.Ledecký, CSc. a MVDr.A.Trbolová,PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, farmaceutické firmy Pfizer, Richter pharma a Schering-Plough a spoločnosť Vetis. Dopoludňajšia časť bola venovaná teoretickej časti, ktorá bola nevyhnutná pre zvládnutie popoludňajšej praktickej časti. Len 1 prestávka v rámci doobedia svedčala o záujme aj zo strany prednášajúcich obsiahnuť čo v najširšom merítku danú problematiku vhodnou a zaujímavou formou. Pre nás účastníkov to bolo vyčerpávajúce,

pretože nie sme už zvyknutí sedieť v laviciach a počúvať 3.5 hodiny nepretržite. Po krátkej obedňajšej prestávke sme si mohli vyskúšať základné operačné techniky na rohovke

– povrchovú keratektómiu( pri vrede rohovky u boxerov a debrimente rohovky), fixáciu očného bulbu, vlastnú manipuláciu s očným inštrumentáriom, vytváranie konjuktiválneho flapu pri hlbokom vrede rohovky, prekrytie rohovky pri vredoch, vlastné šitie rohovky pri perforujúcich ranách rohovky za pomoci binokulárnej lupy, aj operačného mikroskopu, špeciálnych osvetľovacích a zároveň zväčšovacích zariadení. Všetky tieto techniky boli demonštrované na králikoch, po vhodnej anestézii, ktorú zabezpečovala firma Pfizer a Richter Pharma. Pokusom na záver pre nás účastníkov bol zo strany Prof. Ledeckého aj písomný test na zvládnutie danej problematiky. Na záver chcem poďakovať aj Komore veterinárnych lekárov za veľmi vysoké bodové ohodnotenie tohto worshopu – 80 bodov. Myslím si, že dosiahnutie prvom rade spokojnosti účastníkov s organizovaním takéhoto podujatia v spolupráci odborných

garantov zo strany našej veterinárskej školy, spolupráci firiem a M&M vydavateľstva, bolo cieľom všetkých týchto zložiek.

Za redakciu MVDr. Miroslav Petrík