workshop-brucho

Chirurgická terapia orgánov dutiny brušnej II.časť

Dátum: 22.3.2013
Organizátor: M&M vydavateľstvo
Odborný garant: Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., MVDr. Marián Hluchý, PhD.
Počet účastníkov: obmedzený na 16 – 20 veterinárnych lekárov /časovo náročný program/.
Cena workshopu: 150,- Euro. Cena je záväzná po prihlásení, aj napriek tomu, že sa veterinárny lekár nezúčastní, ak neurobí stornovanie do 08.03.2013.
Uzávierka: 08.03.2013

 

PROGRAM:

7.45 – 8.00 hod. – Prezentácia
8.05 – 11.40 hod. – Chirurgia žalúdka – prístup ventrálny – parakostálny – (dekompresia žalúdka)

  • gastrotómia
  • invaginácia žalúdka
  • pyloroplastika
  • gastropexia – incízna – všitie do linea alba
11.45 – 12.30 hod. – Chirurgia sleziny splenektómia

  • totálna
  • čiastočná
12.30 – 13.30 hod. – Obedňajšia prestávka
13.30 – 14.15 hod. – Chirurgia čriev (tenké a hrubé črevo)

  • enterektómia
  • enterotómia
  • kolonopexia
  • prolaps ani et recti
14.25 – 15.15 hod. – Hernia diafragmatica
15.15 – 16.00 hod. – Uzávery brušnej dutiny s jej drenážovaním

 

INFORMÁCIA O AKCII

Podľa požiadaviek praktických veterinárnych lekárov pre malé zvieratá sme zorganizovali workshop “Chirurgia brušnej dutiny u psov a mačiek“ – II.ČASŤ , dňa 22.3.2013 v Prešove. Odborným garantom boli Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. a MVDr. Marián Hluchý, PhD.

Ponuka workshopov pre veterinárnych lekárov má na Slovensku každý rok stúpajúcu tendenciu. Niektoré majú skôr charakter prednášok venovaných úzkej problematike, ale chýba tam moment osobného vyskúšania si osvojených teoretických vedomostí na praktických modelových situáciách.

2013 03 22 INFO O Chirurgická terapia orgánovPreto si myslím, že termín workshop , by sa mal používať korektnejšie ako sa v súčasnosti, najmä so zreteľom na spomenuté momenty. Aj ohodnotenie týchto akcií by malo byť adekvátne materiálno-technickej náročnosti týchto podujatí.

Aj keď sme boli nútení zmeniť dátum konania akcie z 22.3 na 25.3.2013, dlhoročná skúsenosť a najmä zodpovednosť voči kolegom, ktorí sa na túto akciu prihlásili, nás nútili, aby sme tento žiadaný workshop zrealizovali. Aj touto cestou sa im ospravedlňujeme za túto náhlu, ale nevyhnutnú zmenu. Veľmi si vážime, že napriek zmene termínu a miesta konania workshopu, účastníci workshopu sa ochotne prispôsobili zmenám a všetky miesta boli obsadené. O tento workshop bol veľký záujem a kapacity nestačili pre 10-tich záujemcov, ktorých sme museli odrieknuť. Zvažujeme o opakovaní tohto workshopu práve pre jeho

praktickosť a aktuálnosť.
Program workshopu bol veľmi náročný. Očakávali sme už na ňom určitý stupeň pripravenosti od

kolegov. Pracovalo sa v 4-členných skupinkách. Zvládnutie doobedňajšieho programu a to chirurgie žalúdka – gastrotómie, invaginácie žalúdka, rôznych techník pyloroplastík, gastropexie, parciálnej a totálnej splenektómie, vyžadovalo od účastníkov workshopu vysokú dávku sústredenia.

2013 03 22 INFO O Chirurgická terapia orgánovPo občerstvení sa obedom sme pokračovali v náročnom programe a to chirurgiou čriev – enterektómiou, enterotómiou, kolonopexiou, prolapsom ani et recti, diafragmatickou herniou. Striedanie krátkej teoretickej časti odprezentovanej odbornými garantami a realizovanie
detailných operačných prístupov vyhovovalo účastníkom

tejto vydarenej akcie.
Chcem touto cestou poďakovať veterinárnym lekárom

za dôveru, akceptáciu zmien priestorov a času, odborným garantom za profesionálny prístup, poskytovateľovi priestoru za ochotu a rýchle konanie a verím, že tento workshop je pre veterinárnych lekárov prínosom. Po rozhodnutí prezídia KVL SR nie je možné použiť Vzdelávacie poukazy na nami organizované akcie v roku 2013.

Workshop je ohodnotený 50 bodmi KVL SR.

MVDr. Petrík Miroslav.