Zobrazovacia diagnostika – lymfosarkóm u psa – klinický prípad

Imaging diagnosis - lymphosarcoma in dog – Case report

 

MVDr. Mária Figurová, PhD.1

Prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.2

MVDr. Darina Baranová, PhD.3

MVDr. Alexandra Valenčáková – Agyagošová, PhD.1

Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.1

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1Odd. chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, Klinika malých zvierat

2Ústav patologickej anatómie

3Odd. vnútorných chorôb, Klinika malých zvierat

 

 

Súhrn

Práca opisuje ultrasonografický obraz a cytologické vyšetrenie povrchových lymfatických uzlín u 8 ročnej suky plemena Boxer s lymfosarkómom. Na ultrasonograme sú povrchové lymfatické uzliny približne okrúhleho tvar s výraznou hypoechogenitou s jednotnou textúrou. Tento obraz lymfatických uzlín psov sa zo 73 % vyskytuje u lymfosarkómov. Cytologické vyšetrenie vzorky získanej pomocou techniky FNA potvrdilo lymfosarkóm.

Kľúčové slová: lymfatické uzliny, lymfosarkóm, ultrazvuk

 

Summary

The work describes the ultrasound images and cy

tological examination of superficial lymph nodes in 8 year old dog (female) – breed Boxer suspected of lymphosarcoma. Ultrasound images describes the superficial lymph nodes with round shaped and smooth surface whit hypoechoic and uniform echogenicity. This structure with ultrasound findings is typical in 73% cases of lymphoma in dogs. Cytology samples obtained by FNA technique confirmed lymphoma (lymphosarcoma).

Key words: lymph nodes, lymphosarcoma, ultrasound

 

Úvod

Lymfóm (malígny lymfóm alebo lymfosarkóm) predstavuje proliferáciu a výskyt nádorových lymfocytov v lymfatických uzlinách, tkanivách a orgánoch s relatívne normálnym krvným obrazom. Je to jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich malígnych nádorov u domácich zvierat (u psov 7 – 24%). Môže sa vyskytovať ako sporadický, hereditárny (lymfóm ošípaných) alebo vírusový (FeLV u mačiek, BLV u HD) (Baba, 2007). Ide o nádorové ochorenie s nejasnou etiológiou, predovšetkým u starších psov s priemerným vekom 6-9 rokov. Z plemien predovšetkým dominujú Boxer, Mastiff, Based, Bernardín, Škótsky teriér a Nemecký ovčiak.

Je známych niekoľko klasifikácií lymfómov (Shannon, 2013; Jacobs a kol., 2002):

  1. Anatomická klasifikácia, na základe ktorej rozoznávame lymfóm:

Multicentrický, ktorý predstavuje postihnutie všetkých lymfatických uzlín s následným možný rozsevom nádorového procesu na pečeň, slezinu, kostnú dreň alebo ďalšie orgány

Alimentárny, charakteristický nodulárnym postihnutím steny tráviaceho aparátu, hlavne čreva, ktoré sa môže rozšíriť na celé segmenty tráviacej rúry.

Mediastinálny/týmusový, predstavuje postihnutie kraniálneho mediastína/týmusu.

Kožný; sú známe dve formy: epiteliotropný (T bunkový, vyskytuje sa častejšie) a non-epiteliotropný (B bunkový).

Tzv. rôznorodý lymfóm, ktorý môže postihnúť obličky, oči, myokard, nervovú sústavu a pod.

Leukemický lymfóm – keď lymfóm postihuje aj kostnú dreň a nádorové bunky sa vyskytujú v krvi (separácia od primárnej lymfoidnej leukémie problematická).

  1. Na základe bunkovej morfológie, t.j. veľkosti a tvaru jadra a mitotickej aktivity je známe delenie lymfómov na:

Malobunkový, s nízkou mitotickou aktivitou, pomalým rastom, avšak slabou reakciou na chemoterapiu

Veľkobunkový, s vysokou mitotickou aktivitou, charakteristickým rýchlym rastom, s pomerne dobrou odozvou na chemoterapiu.

Ultrasonografické vyšetrenie intaktných uzlín bez zmien je zložité, pretože intaktné uzliny sú veľmi malé a axiálna lymfatická uzlina, ktorá je uložená hlbšie je väčšinou obklopená tukom. Práce autorov Nyman, Kristensen a kol. (2005), Dudea, Lenghel a kol. (2012) ultrasonograficky opisujú na povrchových lymfatických uzlinách tvar, veľkosť, pomer medzi krátkou a dlhou osou meraní S/L, echogenitu, prítomnosť alebo absenciu hilu a typ vaskularizácie.

Rôzne podnety, ako je zápal, neoplázie, metastázy vedú k zväčšeniu lymfatických uzlín. Autori opisujú lymfóm ako uzly viac okrúhleho tvaru s pomerom krátkej a dlhej osi meraní viac ako 0,7 s výrazne hypoechogénnou homogénnou alebo heterogénnou štruktúrou. Intaktnú uzlinu autori opisujú s izoechogénnou homogénnou štruktúrou oválneho tvaru. Výskyt hyperechogénneho hilu nebol štatisticky významným parametrom na odlíšenie malígneho a benígneho procesu. Ultrasonografickým vyšetrením je možné veľmi dobre detegovať benígny alebo malígny proces v povrchových lymfatických uzlinách. Iba v 11% prípadov v zmenených lymfatických uzlinách autori chybne identifikovali benígny alebo malígny proces (Nyman a Kristensen a kol., 2005).

Ultrasonografickým B- mode vyšetrením vieme získať podrobné informácie o štruktúre, tvare, echogenite, veľkosti a povrchu lymfatickej uzliny. Dopllerovým vyšetrením môžeme určiť kvalitu a kvantitu prekrvenia danej lymfatickej uzliny a určiť obraz diferenciálnej diagnostiky. Štúdia Nyman, Kristensen a kol. 2005 opisuje v 76 % prípadoch lymfóm ako uzol s homogénnu štruktúru s výraznou vnútornou hypoechogenitou.

 

Klinický prípad:

Nacionále: pes, suka, 8 ročná, plemeno Boxer

Pacient: 8 ročná suka plemena Boxer vo veľmi zlom výživnom stave, apatická bez horúčky. Všetky povrchové lymfatické uzliny zväčšené, tuhé bez fluktuácie. Ultrasonografické vyšetrenie bolo vykonané ultrasonografickým prístrojom Aloka α 6 s lineárnou sondou 10 MHz. Všetky povrchové lymfatické uzliny mali približne okrúhly tvar s výraznou vnútornou hypoechogenitou a homogénnou štruktúrou (Obr.č.1). Metódou tenkoihlovej biopsie sme odobrali vzorku na cytologické vyšetrenie. Cytologické vyšetrenie potvrdilo nádorovité ochorenie – lymfosarkóm (Obr.č.2,3).

Figurova_USG_1

Obr.č.1 Lymfatická uzlina približne okrúhleho tvaru, výrazne hypoechogénna, bez hilu. Zdroj: vlastný.

Figurova_HIST_2

Obr.č.2 Populácia veľkých lymfoblastov, zväčšenie (20x). Zdroj: Ústav patologickej anatómie UVLF Košice

figurova_mitóza

Obr.č.3 Populácia veľkých lymfoblastov – v strede patologická mitóza – žltý kruh, zväčšenie (40x). Zdroj: Ústav pat.anatómie UVLF Košice.

Táto publikácia je výsledkom projektu VEGA 1/0090/14.

Literatúra:

  1. Baba A. Tumours of heamtopoetic and lymphoid tissues. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9562/, 2007.
  2. Dudea SM., Lenghel M., Botar-Jid C., Vasilescu D., Duma M. Ultrasonography of superficial lymph nodes: benign vs. Malignat. Med Ultrason., 2012, 14(4), 294-306.
  3. Jacobs RM., Messick JB., Valli VE. Tumours hemolymphatic System. In: Meuten D. J.: Tumors in Domestic Animals, 4th edition. Iowa State Press, 2002, ISBN-13 978-0-8138-2652-3. p. 119-199.
  4. Nyman HT., Kristensen AT., Skovgaard IM., McEvoy FJ. Characterization of normal and abnormal canine superficial lymph nodes using gray – scale B-mode, color flow mapping, power, and spectral doppler ultrasonography: A multivariate study. Radiology &Ultrasound, 2005,46(5),404-410.
  5. Shannon M. Pathology of hematopoetic system. People.upei.ca/smartinson/hemat-lecture_notes-2013.
  6. Withrow SJ., Vail DM. Small Animal Clinical Oncology. Saunders Elsevier, 2007.