Selection of disinfectants and principles of using chemical disinfection in veterinary clinics

 

MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

 

Univerzita veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
Komenského 73, 041 81 Košice

 

Súhrn

Vo veterinárnej praxi sa čistenie a dezinfekcia povrchov musí vykonávať dôkladne a pravidelne. Na účinnú dezinfekciu prostredia je potrebné zvážiť množstvo faktorov, ktoré na ňu vplývajú. Neexistuje univerzálne riešenie, spôsob a prostriedok vhodný na všetky typy prostredia, účely dezinfekcie a na zničenie každého mikroorganizmu v prostredí. Niektoré patogénne mikroorganizmy sú veľmi odolné a ich efektívne odstránenie v prostredí veterinárnych ambulancií je veľmi problematické. Vo veterinárnej praxi a v útulkoch sa musia používať dezinfekčné prostriedky s preukázanou účinnosťou proti širokému spektru mikroorganizmov a vírusov, ktoré sa dajú bezpečne používať za prítomnosti zvierat a používajú sa v súlade s štátnou legislatívou.

Summary

In veterinary practice, cleaning and disinfection of surfaces must be carried out thoroughly and regularly. In order to effective disinfection of the environment, a number of factors must be considered. There is no universal solution, method and means suitable for all types of environments, disinfection purposes and for the destruction of any microorganism in the environment. Some pathogenic microorganisms are very resistant and their effective removal in the environment of veterinary clinics is very problematic. In veterinary practice and in shelters must be used disinfectants with proven efficacy against a wide range of microorganisms and viruses that can be used safely in the presence of animals and are used in accordance with national legislation.

Celý článok si môžete prečítať v časopise Infovet č.3/2020