Kedy je vhodné vykonať preventívnu ovariektómiu / ovariohysterektómiu u súk

  • When to perform preventive ovariectomy / ovariohysterectomy in bitches
  • Prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD., Dipl. ECBHM

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Klinika malých zvierat, Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika

Súhrn
V snahe predchádzať niektorým nepravidelnostiam reprodukčného aparátu, mliečnej žľazy, ruje a neželanej gravidite sa mnoho chovateľov rozhodne pre preventívnu ovariektómiu / ovariohysterektómiu. Odstránenie gonád suke má svoje pozitíva, ale aj negatíva. Z negatívnych dôsledkoch chirurgického odstránenia vaječníkov v ranom veku je oslabenie sfinktra močového mechúra, cystitída a juvenílna veľkosť vulvy s možnými negatívnymi sprievodnými problémami. Z ďalších komplikácií pozorujeme vyšší výskyt niektorých ortopedických ochorení (poškodenie predného skríženého väzu kolena a dysplázia bedrového kĺbu). Ak sa ovariektómia (OV) ovariohysterektómia (OVH) vykoná pred prvým rokom života, tak dochádza aj predlžovaniu uzatvorenia rastových platničiek najmä u veľkých a gigantických plemien. Okrem toho sa zistilo mierne zvýšenie nádorov iných tkanív ako reprodukčného aparátu (lymfóm, mastocytóm, hemangiosarkóm a nádor prechodových buniek močového mechúra). Vzhľadom na uvedené sa v súčasnosti odporúča posunutie vykonania preventívnej OV/OVH po prvej ruji, ale pred druhú ruju.
Kľúčové slová: suka, ovariektómia, ovario-hysterektómia

Summary
In order to avoid some of the irregularities of the reproductive system, mammary gland oestrus and unwanted pregnancy, many breeders opted for preventive ovariectomy / ovariohysterectomy. Removal of the bitch gonads has its positives as well as negatives. The negative consequences of surgical removal of the ovaries at a young age are a urinary sphincter mechanism incompetence, cystitis and juvenile size of vulva with possible negative attendant problems. Among other complications we observed a higher incidence of certain orthopaedic diseases (injuries to the anterior cruciate ligament of the knee and hip dysplasia). If the ovariectomy (OV) ovariohysterectomy (OVH) was made before the first year of life, there is also lengthening the closure of growth plates especially for large and giant breeds. Moreover, a slightly increased tumour of other tissues than the reproduction apparatus (lymphoma, mastocytoma, hemangiosarcoma, and transitional cell carcinoma of the bladder). Given the above, there is currently recommended postpone of performing preventive OV/OVH after the first oestrus but before the second one.
Keywords: bitch, ovariectomy, ovariohysterectomy

Pokračovanie článku v časopise Infovet č.4/2016 –  https://infovet.sk/objednavka-casopisu/