Ultrasonographic study of heterogeneous masses in the gastrointestinal tract with different histological results – case report

MVDr. Mária Figurová, PhD.
MVDr. Martin Kožár, PhD.
MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.
MVDr. Tatiana Vrbovská, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Klinika malých zvierat, Odd. chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie
Komenského 73, 041 81 Košice

Súhrn
Štúdia opisuje podobný ultrasonografický obraz dvoch odlišných patológii. V prvom prípade nález heterogénnej masy v colon descendens a v druhom prípade heterogénnu masu v ileocekálnom spojení.
Histologická štúdia v prvom prípade potvrdila intestinálny typ adenokarcinómu s invazívnym rastom a s pridruženým ťažkým zápalom. V druhom prípade histologický nález opisuje ulcerózny zápal céka s proliferáciou granulačného tkaniva.
Kľúčové slová: cékum, adenokarcinóm, zápal

Summary
The study describes a similar ultrasound images of two different pathologies. In the first case finding of a heterogeneous mass in the descending colon and in the second case of a heterogeneous mass located in ileocecal connection.
Histological study confirmed the first case of intestinal type adenocarcinoma with invasive growth associated with severe inflammation.In the second case histology describes ulcerative inflammation of the cecum to the proliferation of granulation tissue.
Key words: caecum, adenocarcinoma, inflammation

Klinické prípady:

1. Prípad:

Nacionále: Pes, 11 ročný, plemeno bígl.
Anamnéza: Pes 4 dni netrúsil, stále sa stavia na trúsenie, bez horúčky.
Po klinickom vyšetrení bol pacient odoslaný na ultrasonografické vyšetrenie (USG) brušnej dutiny.
USG: Stena žalúdka 5 mm, akciu 3/min. Slučky tenkých čriev s dilatovaným lúmenom bez fyziologického peristaltického pohybu. V poslednej tretine je lúmen colon descendens vyplnený heterogénnou masou oválneho tvaru o veľkosti približne 5×4 cm (Obr.č.1). Pred útvarom je stena colon descendens v hrúbke približne 2,6 mm. Vo vnútri útvaru viditeľná mineralizácia (Obr.č.2).
Operačný zákrok: Incízia dutiny brušnej v linea alba v dĺžke približne 25cm. Revízia dutiny brušnej s nálezom patologických zmien v terminálnej časti colon descendens, palpačne masa tuho-elastickej konzistencie obturujúca lúmen čreva v dĺžke 10 cm s viditeľnými farebnými zmenami na jej povrchu (zápalové zmeny). Enterektómia patologických častí čreva s adhéziami k tukovému tkanivu v dĺžke 20 cm. Sutúra čreva v dvoch vrstvách (Polydox, 1 metric, Chirmax), laváž dutiny brušnej (Estericlean, B.Braun), sutúra svaloviny, sutúra podkožia, sutúra kože intradermálnym stehom (Chirlac braided, 3 metric, Chirmax).
Histologické vyšetrenie: odobraté patologicky zmenené tkanivo steny čreva, fixácia vzoriek v 10% formalíne, odoslané na histologické vyšetrenie.
Záver
Adenokarcinóm hrubého čreva s invazívnym rastom a s pridruženým ťažkým zápalom.

obr-1rocky-11-rocny

Obr.č.1 Ultrasonogram: Medzi šípkami heterogénna masa v colon descendens (11 ročný pes). Priečny rez.

obr-2rocky

Obr.č.2 Ultrasonogram: Heterogénna masa v lúmene colon descendens (oranžové šípky). Priečny rez. s kalcifikátom (červený ovál) (11 ročný pes)

 

 

 

2.    Prípad:

Nacionále: Pes, 3 ročný, kríženec.
Anamnéza: Majiteľ opisuje dlhodobý problém s príjmom potravy, zvracanie, pacient neprospieva, bez horúčky.
Po klinickom vyšetrení pacient odoslaný na ultrasonografické vyšetrenie brušnej dutiny.
USG: Diagnostikovaná masa v ileocekálnom spojení heterogénnej štruktúry, približne oválneho tvaru veľkosti cca 5×6 cm s viditeľnou intususcepciou čriev (Obr.č.3). Kontrolné usg vyšetrenie na 7. deň po operačnom zákroku (Obr.č.4).
Operačný zákrok: Incízia dutiny brušnej v linea alba v dĺžke približne 25 cm. Revízia dutiny brušnej s nálezom tuho-elastickej masy obturujúcej oblasť ileocekálneho spojenia, zasahujúca kraniálne do tenkého čreva v dĺžke 7 cm. Enterotómia potvrdzujúca intususcepciu slepého čreva s masou vyplňujúce 2/3 lúmenu čreva. Následne vykonaná enterektómia patologickej časti čreva v dĺžke 10 cm. Zväčšenie kontaktnej plochy terminalnej časti ilea pod 45ᵒ uhlom. Sutúra ilea a colon ascendens v 2 vrstvách (Polydox 1 metric, Chirmax), laváž dutiny brušnej (Estericlean, B.Braun), sutúra brušných svalov, sutúra podkožia, sutúra kože intradermálnym stehom (Chirlac braided, 3 metric, Chirmax).
Histologické vyšetrenie: odobraté zmenené tkanivo čreva, fixácia v 10% formalíne, odoslané na histologické vyšetrenie.
Záver
Ulcerózny zápal slepého čreva s proliferáciou granulačného tkaniva.

obr-3-dany

Obr.č.3 Ultrasonogram: Priečny rez čreva s obrazom intususcepcie s masou v centre (3 ročný pes)

obr-4dany-_kontrola_

Obr.č.4 Ultrasonogram : Pooperačný ultrasonogram – chirurgické spojenie medzi ileom a colon ascendens – C, pozdĺžny rez

Podpora štúdie:
Táto štúdia vznikla za podpory projektu VEGA 1/0090/14.