Methods of cleaning and disinfection in veterinary clinics

 

MVDr. Gabriela Gregová, PhD.

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
Komenského 73, 041 81 Košice

 

Súhrn

Hrozba šírenia sa infekčných a nozokomiálnych nákaz v praxi malých zvierat je vážny problém, ktorý sa však dá minimalizovať zavádzaním účinných postupov prevencie a kontroly infekcií. Vhodné postupy čistenia, dezinfekcie a dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov nemocnice, ako aj majiteľov ošetrovaných zvierat vedie k poklesu mikrobiálne kontaminácie prostredia
a prerušeniu infekčnej reťaze. Rozhodujúce pre prevenciu a kontrolu infekčných chorôb vo veterinárnych nemocniciach a ambulanciách sú rutinné postupy ako: hygiena rúk, používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP), čistenie a dezinfekcia povrchov a iné. Veľmi dôležité je aj pravidelné školenie pracovníkov o prevencii a kontrole infekčných chorôb.

Summary

The threat of the spread of infectious and nosocomial infections in the practice of small animals is a serious problem, but it can be minimized by implementing effective infection prevention and control procedures. Appropriate cleaning, disinfection, and personal hygiene practices for hospital staff, as well as owners of trea-ted animals, result in a reduction in microbial environmental contamination and interruption of the infection chain. Routine procedures such as: hand hygiene, using of personal protective equipment, cleaning and disinfection of surfaces and others are crucial for the prevention and control of infectious diseases in veterinary hospitals and ambulance. Regular training of workers on the prevention and control of infectious diseases is also very important.

 

Celý článok si môžete prečítať v časopise Infovet č.3/2020