V diagnostike renálnych neoplázií okrem klinického vyšetrenia spočívajúceho v detailnom zhodnotení anamnestických údajov, vlastného klinického vyšetrenia, laboratórnych techník spojených s vyšetrením krvi, moču a zobrazovacích techník ako sú röntgenografia, sonografické techniky, použitie počítačovej tomografie (CT) a magnetickej rezonancie (MRI), včasným a precíznym odberom vzoriek, nezastupiteľnú úlohu v typizácii nádorov zohráva histopatologické a imunohistochemické vyšetrenie. Aj napriek tomu, že výskyt nádorov obličiek je zriedkavý, pre ich neskorú manifestáciu, je diagnostika veľmi obtiažna. Použitie štandardných histologických rezov s následným farbením poskytuje cenné informácie o type nádoru. Imunohistochemické vyšetrenie spočívajúce v použití imunohistochemických markerov ďalej pomáha potvrdiť pôvod tkaniva ako sú PAX8, napsin A, CD10 (neprilyzín) a uromodulín pre obličkový pôvod a uroplakin, špecifický marker pre proteíny v uroteli. Niektoré z karcinómov obličiek sa duálne značia cytokeratínom ako aj vimentínom.

V prvom príspevku ponúkame stručnú etiológiu, klinické príznaky, prevalenciu výskytu nádorov obličiek, ich rozdelenie na epitelové nádory, mezenchýmové nádory, metastatické nádory a ich typizáciu podľa histologického a imunohistochemického vyšetrenia s použitím nových molekulárnych prognostických biomarkérov. Za pozornosť stojí aj spomenutie vzácneho dedičného ochorenia vyskytujúceho sa pri plemene nemecký ovčiak, ktoré na rôznorodosť zmien od nodulárnych podkožných uzlov po vznik adenokarcinómov v obličkách svojou rozmanitosťou je skvostom pre klinika a patológa. V krátkom časovom horizonte Vám odprezentujeme patologické zmeny sprevádzajúce toto dedičné ochorenie.

V druhom príspevku popisujeme klinický prípad psa so solídnym obličkovým karcinómom s využitím biochemického vyšetrenia a sonografického vyšetrenia s následným histologickým a imunohistochemickým vyšetrením.

Aj napriek tomu, že diagnostika nádorov obličiek je obtiažna, zasluhuje si našu pozornosť. Spozorovanie už aj miernych klinických príznakov ako je chudnutie, hematúria, dlhodobý priebeh ochorenia, polyúria, polydipsia, popr. zvracanie, zväčšovanie brucha, palpačná bolestivosť alebo krívanie, môžu signalizovať výskyt aj tohto vážneho a prognosticky nie veľmi priaznivého nádorového ochorenia. Použitie zobrazovacích techník a následný odber vzoriek na histologické a imunohistochemické vyšetrenie pomôžu v dodiagnostikovaní typu nádoru. Nemenej dôležitá je úzka spolupráca veterinárneho lekára a patológa, ktorá zvyšuje kredit nás veterinárnych lekárov v očiach laickej verejnosti.

 

Doc. MVDr. Martin Levkut, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
odborný garant témy