Oftalmológia psov a mačiek

K jedným z najdôležitejších zmyslov, pomocou ktorého sa získavajú informácie o okolitom prostredí je zrak. Kvalita videnia závisí od stavu rohovky a šošovky (refrakčných komponentov), sietnice (receptory, ktoré menia dopadajúce svetlo na chemickú a elektrickú energiu), na prenose vizuálnych signálov optickým nervom do mozgu a aktivácii funk-cie centra videnia.
Rohovka predstavuje vstupnú bránu pre vnímanie obrazu. Z tohto dôvodu je nevyhnutná jej priehľadnosť. Avaskulárna rohovka nie je izolovaným tkanivom, ale kontinuálne prechádza do skléry, s ktorou vytvára vonkajší obal očného bulbu. Rohovka je súčasťou biodefenzívneho systému a svojím zložením vytvára mechanickú bariéru. Medzibunkové väzby epitelu sú charakteristické vzájomným prepojením bunkových membrán a vytváraním špeciálnych väzbových komplexov – hemidezmozómov. Spolu s bunkovými a chemickým komponentami spojovky a prekorneálneho slzného filmu je povrch rohovky účinným biologickým obranným systémom.

Zachovanie priehľadnosti a tvaru rohovky je dôležité pre jej refrakčnú schopnosť, ktorá tvorí až dve tretiny z celkovej refrakčnej sily oka. Z tohto dôvodu akékoľvek malé zmeny v priehľadnosti rohovky môžu spôsobovať chybu v refrakcii. Ten istý problém vzniká aj pri zmene povrchu a hrúbky rohovky.
Priehľadnosť rohovky je závažným faktorom pre schopnosť videnia a závisí od kvality vrstiev, z ktorých pozostáva. Principiálne je za jej priehľadnosť zodpovedná štruktúra strómy rohovky. Funkčne intaktný endotel ovplyvňuje a udržiavanie priehľadnosti prostredníctvom regulácie obsahu vody v rohovke. Rovnako významnú úlohu v kvalite zrakovej schopnosti má aj epitel. Stav epitelu sa taktiež významnou mierou podieľa na bezchybnej vizuálnej schopnosti.

Pre zachovanie priehľadnosti rohovky pri chronickej jednotke existuje množstvo medikamentóznych a chirurgických terapeutických postupov. Pri záchovnej a rekonštrukčnej terapii poškodenej rohovky je dôležité presné stanovenie stupňa poškodenia rohovky, vhodná voľba terapie s ohľadom na možné riziká a predpokladaný výsledný efekt vo vzťahu k zachovaniu zrakovej schopnosti.
Čitateľom ponúkame články, v ktorých sú podrobne popísané niektoré z bežných ochorení rohovky a tiež aj nové diagnostické a terapeutické postupy.

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
Odborný garant témy