Komplikácie počas anestézie malých zvierat

MVDr. Tomáš Lipták, PhD.

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Klinika malých zvierat, Univerzitná veterinárna nemocnica
Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika

 

Pre bezpečnosť pacienta a úspešné ukončenie chirurgického alebo diagnostického úkonu, resp. zotavenie pacienta je nutné pochopiť princípy monitoringu anestézie. Anestéziológ musí rozoznať patologické odchýlky sledovaných parametrov a včas vykonať adekvátnu terapiu. Je dôležité si uvedomiť, že aj keď hodnota parametra môže byť normálna, jemné zmeny v časovom slede dokážu anestéziológa včas upozorniť, keď pacient prestáva byť schopný kompenzovať zmeny spôsobené zákrokom, resp. anestéziou. Aby anestéziológ mohol tieto zmeny rozpoznať musí byť monitoring pacienta kontinuálny proces prebiehajúci počas celého zákroku/anestézie (od premedikácie až do úplného prebudenia).

Medzi 5 najčastejších komplikácii počas anestézie malých zvierat patrí: hypotenzia, hypotermia, abnormálna srdcová frekvencia (bradyarytmia, tachyarytmia), hypoventilácia a problémy pri prebúdzaní (predĺžené prebúdzanie sa z anestézie, dysfória a bolestivosť). Veterinárny lekár, ktorý vykonáva chirurgické zákroky, resp. zákroky vyžadujúce sedáciu/anestéziu musí mať vedomosti o týchto komplikáciách, musí byť schopný tieto komplikácie včas rozpoznať a následne navrhnúť  a vykonať správnu terapiu.

V predkladaných článkoch sa venujeme týmto najčastejším komplikáciám počas anestézie, možnostiam ich monitoringu a terapie, resp. preventívnym opatreniam na zabránenie ich vzniku/rozvoju.

Podrobnejšie informácie získate v článkoch časopisu Infovet v čísle 4/2017.