Hypertrofická osteopatia – röntgenologická diagnóza

Hypertrophic Osteopathy – radiographic diagnosis

MVDr. Marian Hluchý, PhD.
MVDr. Mária Figurová, PhD.
MVDr. Martin Kožár, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Klinika malých zvierat
Oddelenie chirurgie, ortopédie röntgenológie a reprodukcie
Komenského 73, 04001 Košice

Súhrn

Hypertrofická osteopatia je stav charakterizovaný tvorbou periostálnej reakcie na kostnom podklade končatín. Ako príčina vzniku periostózy sa predpokladá zvýšený prietok periférnej krvi. Je predpoklad i nervovo podmieneného zvýšenia sa prietoku krvi. Podľa inej teórie akceptovanej v humánnej medicíne je príčinou vzniku porušenie funkcie pľúc spojené so vznikom artériovenóznych šantov v pľúcach. Periostálna reakcia vzniká ako sekundárny prejav primárnej príčiny spojenej s nádorovým ochorením pľúc. Okrem nádorového ochorenia sa na vývoji môže podieľať i nenádorové ochorenie pľúc a iných orgánov. Odstránením primárnej lézie nastáva regresia klinických príznakov hypertrofickej osteopatie. Klinický sa hypertrofická osteopatia prejavuje krívaním a opuchom distálnych častí končatín. Röntgenologickým vyšetrením v závislosti od postupu ochorenia zisťujeme len opuch mäkkých tkanív až po tvorbu novovytvoreného kostného tkaniva v oblasti periostu bez prítomnej deštrukcie kortikálnej kosti. Liečba pozostáva v eliminovaní primárneho problému. Prognóza je závislá od závažnosti primárneho problému, pri nádoroch na pľúcach môže byť nepriaznivá. V článku opisujeme röntgenogramy psa s hypertrofickou osteopatiou u psa s anamnézou nádoru na močovom mechúre a potvrdeného karcinómu prechodného epitelu nepapilárneho typu na základe histopatologického vyšetrenia resekovanej časti močového mechúra.
Kľúčové slová: periostálna reakcia, osteopatia, pes

Pokračovanie a ďalšie články č 1/2017 – predplatitelia, ktorí si môžu časopis objednať v rubrike: objednávka časopisu.

Summary

Hypertrophic osteopathy is a condition characterized by the formation of new bone in periosteal region. Increased peripheral blood flow is consistent early change. The neurologic theory suggest nerve stimulation induces limb vasculature vasodilatation. Another theory accepted in human medicine suspect decreased inactivation by the lungs due to presence of arteriovenous shunts in lungs. Periosteal reaction occurs as secondary to the primary cause associated mostly with lung cancer. In addition to cancer in development may also participate non-neoplastic disease of the lungs and other organs. Removal of the primary lesion leads to regression of clinical symptoms of hypertrophic osteopathy. Clinically, hypertrophic osteopathy exhibits lameness and swelling of the distal part of the limb. Findings on X-ray depends on the progress of the disease from only swelling of soft tissues to the presence of newly formed bone in the periosteum without destruction of cortical bone. Treatment consists in eliminating the primary problem. The prognosis depends on the severity of the primary problem in lung tumors could be unfavorable. An article presents radiographs of dog with hypertrophic osteopathy and history of bladder tumor confirmed as a transitional cell carcinoma based on histopathological examination of sample from resected part of urinary bladder.
Key words: periosteal reaction, osteopathy, dog

Pokračovanie a ďalšie články č 1/2017 – predplatitelia, ktorí si môžu časopis objednať v rubrike: objednávka časopisu.