Počet koní na Slovensku prekročil dvadsať tisíc a ich využitie sa z lesa a poľa presunulo do kultúrnej a športovej sféry. Chov koní ako spoločenských zvierat so sebou nesie vyššie nároky na veterinársku starostlivosť, a v tomto čase je bežné, že niektorí kolegovia sa začali špecializovať na terénnu prax koní. Zvyšuje sa priemerný vek koní, rozvíja sa geriatrická medicína, pretože majitelia sa nechcú lúčiť so svojimi miláčikmi tradičným spôsobom – „keď som ti doslúžil, daj ma poraziť“. Nezriedka sa kone i tu na Slovensku dožívajú tridsiatich rokov, čo bolo v minulosti raritou. Pre veterinárneho lekára s praxou pri koňoch to prináša úplne nové podnety pre prácu a rozširuje spektrum jeho činností.

Anestézia koní v terénnych podmienkach sa stala neodmysliteľnou súčasťou veterinárnych úkonov konského praktika. Na rozdiel od ústavných podmienok, kde sa anestéziológovia snažia o vedenie anestézie inhalačnými anestetikami so sofistikovaným prístrojovým vybavením a monitoringom, terénny veterinárny lekár je odkázaný na úplnú injekčnú a lokálnu anestéziu.

V tomto čísle (6/2020) sme sa rozhodli aktualizovať praktické návody tých najbežnejších anesteziologických úkonov. Celková injekčná anestézia kombináciou xylazínu, ketamínu a diazepamu v súčasnosti naráža na predpisy pre kontrolované používanie ketamínu a diazepamu na Slovensku, ale aj tak predstavuje najbezpečnejšiu kombináciu anestetík pre rutinnú kastráciu a krátke zákroky na ležiacom koni. Pre predĺženie anestézie sa nám osvedčila kombinácia týchto anestetík v trojkombinácii aplikovanej infúziou pod dozorom kvalifikovanej osoby. V príspevku je detailne popísaná manipulácia s pacientom a je zdôraznené trochu dlhšie, ale hladšie prebúdzanie a zotavenie.

Článok o príprave pacienta na anestéziu upozorňuje na ďalšie v praxi veľmi dôležité aspekty celkovej anestézie koní a na najbežnejšie komplikácie.

Tri články sú venované lokálnej diagnostickej, ale aj chirurgickej anestézii. Upozorňujú na metódy znecitlivenia na hlave koňa, hlavne pre oftalmologické a stomatologické zákroky. Znecitlivenie na končatinách poskytuje aktualizované návody pre diferenciáciu palmárnej bolesti kopýt, a pre postup znecitlivenia pri diagnostike krívania.

Posledné pojednanie je venované analgézii koní. Je veľmi dôležité, pretože prežívanie koní do vyššieho veku so sebou nesie nároky majiteľov na zákroky, ktoré skôr neboli požadované, a ktoré vyžadujú stále dokonalejší prístup k tlmeniu bolesti nielen po chirurgických zákrokoch, ale i pri tlmení následkov endokrinopatogénnych porúch starších koní.
Hipiatrickej verejnosti prajem príjemné čítanie a veľa úspešne vyliečených koní v roku 2021.

MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
odborný garant témy